Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Informatii Admitere Licenta

ADMITERE 2018

LICENŢĂFORMULAR DE INSCRIERE ON-LINE

Manual de utilizare

 

Metoda de selecție a candidaților

 

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel:

 

Madm = Mbac 

 

unde Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;

2. Tipul testului probei de Matematică la examenul de bacalaureat în ordinea M1, M2;

3. Nota obţinută la disciplina Matematică, la examenul de bacalaureat;

4. Nota obtinuta la Bacalaureat la proba la alegere a profilului. Au prioritate candidatii care au dat examen la o probă apropiata domeniilor facultatii pentru care optează, astfel:

 

– domeniile Inginerie Electrică și Inginerie Energetică:

1. Fizică, 2. Informatică, 3.Chimie, 4. Alte discipline;

 

– domeniul Inginerie şi Management:

1. Economie, 2. Fizică, 3. Chimie, 4. Alte discipline.

 

Înscrierea candidaților și documentele necesare

 

Candidaţii au posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar de înscriere, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

 

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

 

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

 

Dosarul de înscriere va conţine:

– cerere de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1);

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau o copie “conform cu originalul” si o copie simpla a acesteia;

– certificatul de naştere, în copie “conform cu originalul”;

copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

– adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

– diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

– două fotografii color, 3×4 cm;

– chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere;

– numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă universitate.

 

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia, care va fi lăsată la dosar.

 

Informatii complete gasiti in Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă

Condiții speciale de admitere

Absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut performanţe la olimpiadele și concursurile școlare sunt admiși fără concurs de admitere, după cum urmează:

 

Olimpiada/Concursul şcolar Disciplina Etapa Premiul
Olimpiade şi concursuri naţionale
Olimpiade naţionale şcolare Matematică Judeţeană I – în oricare dintre anii de liceu
Naţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Fizică Judeţeană I – în oricare dintre anii de liceu
Naţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Informatică Judeţeană I – în oricare dintre anii de liceu
Naţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Olimpiade şi concursuri internaţionale
Olimpiada internaţională dematematică Matematică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Balcaniada de matematică Matematică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Olimpiada internaţională de fizică Fizică Internaţională I, II, III şi menţiune – în ultimii trei ani
Concursul internaţional bilateral de fizică Fizică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Olimpiada internaţională informatică Informatică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Olimpiada de informatică a ţărilor din Europa centrală Informatică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Balcaniada de informatică Informatică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Turneul de informatică Informatică Internaţională I, II, III şi menţiune – în oricare dintre anii de liceu
Olimpiade la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” Tehnician în instalații electrice / electromecanic / electrotehnist / în automatizări / operator tehnică de calcul / electronist Judeţeană I – în ultimii doi ani
Naţională I, II, III – în ultimii doi ani
Concursul naţional de creativitate în fizică şi tehnologii “Ştefan Procopiu” Secţiunile: Fizică, Mecatronică, Electronică, Electrotehnică Naţională I, II, III – în ultimii doi ani

Admitere românii de pretutindeni

https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

 

Taxa de inscriere

Valoarea taxei de înscriere: 100 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

– candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei TUIASI.POB.09-A2).

 

Medii de admitere din anii anteriori

 

Pentru locurile fără taxă, mediile maxime şi minime de admitere din anii anteriori, pe domenii, sunt următoarele:

 

Domeniul
2013
2014
2015
2016
2017
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Inginerie electrică 9,51 6,01 9,75 6,00 9,36 6,03 9,93 6,00 9,46 6,08
Inginerie energetică 9,35 6,00 8,96 6,01 9,36 6,00 9,65 6,01 9,51 6,00
Inginerie şi management 9,75 6,05 9,61 7,08 9,93 7,28 9,25 6,05 9,10 6,23